Събития

15 май 2012
КАКВО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ НИ Е НУЖНО?

15 май (вторник) 2012 г.
13:00 часа

Нова конферентна зала
СУ „Св. Климент Охридски”, Ректорат
Бул. „Цар Освободител” № 15


13:00-13:05

Откриване

Доц. д-р Светла Колева (Председател на БСА)

Водещ: Проф. Пепка Бояджиева

13:10-13:25 Обучената гражданска некомпетентност. Резултати от анализ на съдържанието на учебници

Проф. Георги Димитров (Катедра „Европеистика”, СУ)
13:25-13:40 Гражданското образование в българското училище: резултати и изводи

Д-р Светла Петрова (ЦКОКО)
13:40-13:55 Съвременното образование: път към модернизация или обратно към феодализъм

Проф. Михаил Мирчев (УНСС, АССА-М)
13:55-14:10 Място на гражданското образование в учебната програма

Христо Панчугов (МСДС, НБУ)
14:10-14:40 Обща дискусия

14:40-15.00 Кафе-пауза

15:00-15:15 Гледната точка на учителите – какво гражданско образование ни е нужно?

Докторант Деян Петров (Катедра „Социология”, СУ)
15:15-15:30 Как да оценяваме гражданското образование?

Цветан Цветански (Център за образователна инициатива)

15:30-15:45 Три „дилеми” пред гражданското образование в България

Евелина Варджийска (Катедра „Философия”, ПУ)
15:45-16:00 Необходимост от преосмисляне на модела

Лилия Желязкова (Асоциация на учителите по философия)

16:00-16:15 Наблюдение върху гражданското образование в училище

Докторант Ивайло Иванов (ИИОЗ-БАН)
16:15-16:45 Обща дискусия

16:45-16.55 Пауза

16:55-17:10 Възможности за интегриране на овладяването на граждански компетентности в обучението по български език и литература

Доц. д.п.н. Адриана Дамянова (Катедра по методика, СУ)
17:10-17:25 Училищни и извънучилищни фактори, които де/формират гражданското образование и гражданските активности на българските ученици (8 клас)

Гл. ас. д-р Елена Стойкова (Катедра „Социология”, СУ)
17:25-17:40 Гражданското образование не е образователна дисциплина

Доц. д-р Лиляна Деянова (Катедра „Социология”, СУ)
17:40-18:10 Обща дискусия

18:10-18:15 Заключителни думи и закриване: За нови политики за гражданско образование

Проф. Пепка Бояджиева
Организаторите очакват участниците да изразят становище по някои от следващите въпроси:
Какво е мястото на гражданското образование в учебната програма – отделен предмет
          и/или образование, основано на базата на междупредметни връзки. Какви са
          съдържателните му приоритети? Кога гражданското образование да бъде включено в
          учебната програма?
Какво се очаква от гражданското образование – гражданска активност, знания,
          компетентности, проектна култура?
Как да се оценява гражданското образование?
Каква е ролята на различните институции по отношение на гражданското образование?