Събития

7 юни 2012
Цикъл: Публични академични лекции
СОЦИАЛНАТА СИСТЕМА И ТЕОРИЯТА НА ХАОСА
               

Цикъл: Публични академични лекции


С О Ц И А Л Н А Т А  С И С Т Е М А

И

Т Е О Р И Я Т А  Н А  Х А О С А

П р о ф.  Г е о р г и  Ф о т е в
7 юни (четвъртък) 2012 г. от 14:00 часа

Зала 2 на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”
(бул. “Цар Освободител” № 15)


УС на БСА