Начало
МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2012


София, 25-26 Ноември 2011

„ИЗбори по време на криЗА”
Целта, идеята
Място и дата на провеждане на АФОН ‘2011
Участници
Кандидатстване
Краен срок за кандидатстване
Оценка и класиране
Потвърждаване на поканата
Организаторите
Предварителна работна програма
Контакти


     Академичен форум за обществена наука – АФОН ‘2011 е национално младежко научно събитие. Организира се с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България, с организационното и материалното съдействие на Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

     Първият АФОН се проведе през 2010 г. по инициатива на група преподаватели от УНСС, София. Общата тематична рамка на Първи АФОН ‘2010 бе: „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”.
     АФОН ‘2010 стана повече от успешен. Участниците са очевидно удовлетворени. Искат продължение на Академичен форум.
     Специално следва да се отбележи високата удовлетвореност сред студентите и докторантите. В два от панелите на АФОН ‘2010 те бяха повече от учените и преподавателите, а в останалите панели бяха достатъчно, за да се открои тяхното присъствие и участие. Участваха без проява на отегчение и формализъм, на каквито често сме свидетели при други академични конференции и форуми.

     Поради тези причини, през настоящата 2011 г. организираме АФОН ‘2011 като събираме млади колеги около актуалната тема: „ИЗбори по време на криЗА”.


ЦЕЛТА, ИДЕЯТА

     АФОН '2011 „ИЗбори по време на криЗА” е студентски научен форум. Целта е не само да се представят тематични разработки на изявени студенти и докторанти, но и да се провокира оживена дискусия, съчетаване на различни подходи и аналитични ракурси. Важно е младите автори да се срещнат – за да обогатяват идеите си, да обсъждат подходите и методите, позициите и отправните си точки – за да избистрят аналитичното съдържание и аргументите си.
     АФОН '2011 не е замислен като конферентна поредица от доклади, презентации, съобщения – често със слаба връзка помежду си, но с надежда, че поне някои от тях ще предизвикат ответна реакция сред аудиторията на колегите. Идеята е да се постави дискусията в началото и тя да се превърне в основна ос на форума, за да стане той реално място за общностно консолидиране.
     АФОН '2011 „ИЗбори по време на криЗА” се провежда в реалната лаборатория на президентските и местни избори в България (Октомври 2011), за да се постигне автентичност и живост на дискусията, за да се усети връзката между научното осмисляне, моделиране и интерпретация, от една страна и от друга – практическите проявления на един от основните процеси в развитието на съвременните общества – демократичните политически избори.
     Предлагаме темата на АФОН '2011 „ИЗбори по време на криЗА” да бъде дискутирана в два тематични дискусионни панела. В първият ще бъдат представени основните доклади и презентации – целта е да се провокира една обща и ясно акцентирана дискусия. Във втория ще бъдат представени други анализи, презентации, дискусионни гледни точки – за да има широко участие и възможност за лична изява.
     Панелисти и модератори ще бъдат студенти. Те ще бъдат определени от организаторите на събитието – след авторска заявка и съответно рецензиране.
     Всички студенти и докторанти могат да участват в дискусиите на форума като подготвят кратка презeнтация, съобщение, изказване или като задават въпроси, за да провокират и мотивират колегите си, както и като вземат доброволно участие в подготовката, организацията и разпространението на форума или просто като седят внимателно и осмислят обсъжданото.


МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АФОН ‘2011

     Планирано е АФОН ‘2011 да се проведе на 25-26 ноември 2011 г. в Университета за национално и световно стопанство (София, Студентски град 1700, ул. „8 Декември”).
     Още сега обявяваме програмата на АФОН ‘2011. Тя подлежи на доуточняване – в зависимост от инициативността на желаещите да участват.
     За колегите извън София е осигурено нощуване и пътни разноски.


УЧАСТНИЦИ

     АФОН ‘2011 е отворен за следните групи участници от университетски, образователни и публични институции в България и Европа.
  • докторанти и студенти в бакалавърска или магистърска програма, изучаващи обществени науки (социология, политология, икономика, публична администрация, международни отношения, медии и журналистика, и др.);
  • ученици в гимназия и кандидатстуденти, с изявен интерес към обществените науки и ориентирани към изучаването им;
  • представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения сектор;
  • журналисти, от национални и специализирани медии.

КАНДИДАТСТВАНЕ

     Ако идеята и темата на АФОН ‘2011 „ИЗбори по време на криЗА” са Вашата стихия, ако припознавате себе си като модератор, панелист или участник във форума, ако сте мотивиран да представите най-доброто, което знаете и можете, тази покана е лично за Вас.
     Моля, изпратете реферативно есе, доклад или изследователска разработка и презентация по темата на АФОН ‘2011 „ИЗбори по време на криЗА” на academic.forum@yahoo.com, за да кандидатствате за участие.
     Приемаме, че реферативното есе е научно-публицистичен жанр, който съчетава рационалността на науката с въздействието на публицистиката. Разработва се по предварително заявена авторска тема и проблематика, в характерна за научно съчинение структура (постановка и въведение, изложение и инсрументализиране, заключение и аналитични акценти). Водещи са: авторовата теза и рационалната аргументация, основана на реферираните от автора научни текстове или собствено проучване.
     За да разработите реферативното си есе е необходимо да изберете най-малко два научни източника (монографии, научни книги, емпирични изследвания) в областта на обществените науки, които да реферирате в разработката си. Обемът на реферативното есе трябва да бъде между 2 000 и 3 000 думи. Препоръчваме Ви да работите с научен консултант.
     Ако представяте конкретно изследване, то следва да откроите подхода и програмата, използваните методики и операционализиране, представяне на данните и аналитичния продукт. Очакваме Вашето изследване да е проведено в живата лаборатория на текущите избори и така динамичната политическа ситуация до Октомври 2011 г. Също препоръчваме да работите с научен консултант. Можете да използвате изследвания на водещи агенции, да се позовавате на опита в конкретни предизборни кампании (на кандидати в местните или президентските избори).
     Бихме поощрили разработки и изследвания, в които е направен опит за интердисциплинарност, за съчетаване на специфичните подходи и методики от социологията и правото, политологията и психологията, комуникациите и икономиката, публичната администрация и международните отношения.


КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     Моля за Вашите заявки за участие не по-късно от 30 октомври 2011 г.
     Желаещите да бъдат панелисти ще облекчат организаторите, ако заявят своята готовност до 30 септември 2011 г.


ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

     Авторите на най-добре разработените реферативни есета, доклади, презентирани проучвания ще бъдат поканени като модератори и панелисти в АФОН ‘2011 „ИЗбори по време на криЗА”. Всички кандидати, чийто реферативни есета отговарят на посочените критерии ще бъдат поканени да участват в дискусиите.
     Реферативните есета, докладите и презентациите ще бъдат оценявани от научна комисия.
     Критериите за оценка са:
  • дисциплинарна съответност на разработката – обществени науки;
  • включване на разработката към тематично-проблемната рамка;
  • иновативен подход и ясна акцентираност на проблематиката и авторовите тези, на аргументацията и стилистиката;
  • уважение към книжовните норми на българския език;
  • спазване на формалните изисквания на АФОН ‘2011.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОКАНАТА

     Авторите на най-добрите реферативни есета, доклади, презентации и научни съобщения ще бъдат поканени да участват в АФОН ‘2011 „ИЗбори по време на криЗА” като модератори и панелисти, като активни дискутанти, като доброволци в организацията.
     До 10 ноември 2011 г. ще обявим програмата и докладчиците на събитието.

     Уважаеми млади колеги,
     предварително благодарим на всички отзовали се. Нашата задача е да създадем най-благоприятна за вас организационна и колегиална среда – за да изявите идеите си, за да покажете резултатите от сериозната си работа, за да намерите съмишленици и съекипници в научните си начинания. Възползвайте се от възможността.
     Пожелаваме на всички кандидати УСПЕХ!


     ОРГАНИЗАТОРИТЕ

     Проф. д.с.н. Михаил Мирчев
     Магистър Веселин Мавродиев
     Докторант Тодорка Кинева


ПРЕДВАРИТЕЛНА РАБОТНА ПРОГРАМА

ПЪРВИ ДЕН (25 ноември 2011)

14.30-15.00 Регистрация на участниците
15.00-15.30 Приветствия към форума и участниците


ПЪРВИ ПАНЕЛ (3-4 панелни доклада-презентации)
Модератор: (студент и докторант)
15.30-17.00 Първа сесия: Основни панелисти, въпроси, становища
Кафе пауза
17.30-19.30 Втора сесия: Обща дискусия по панелните доклади и презентации

КОКТЕЙЛ за всички участници и гости


ВТОРИ ДЕН (26 ноември 2011)

ВТОРИ ПАНЕЛ (доклади, научни съобщения, презентации, изказвания)
Модератор: (студент и докторант)
09.00-11.00 Първа сесия: доклади, научни съобщения, презентации, изказвания
Кафе пауза
11.30-13.00 Втора сесия: Обща дискусия по всички засегнати въпроси
13.00-14.00 Заключителна сесия:
                       Обобщение и препоръки от научните консултанти и експертите


КОНТАКТИ

Тодорка Кинева    0888 126 813
Веселин Мавродиев    0885 155 577
academic.forum@yahoo.com
www.academic-forum.eu
гр. София, ул. „Апостол Карамитев” 2А, ет. 1


Към началото на документа
Начало