Мирчев, Михаил.

Социална динамика и цивилизационно разслояване.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България.

Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

     Това е мащабна книга, на практика "4 в 1". Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчивостта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане…
Виж подробно