Мирчев, Михаил.

Социална динамика и цивилизационно разслояване.
Възпроизводство на населението, човешкия капитал и
трудовите ресурси в България.

Изд. "М-8-М", София, 2009. Стр. 544. ISBN 978-954-8177-48-1.

     Това е мащабна книга, на практика "4 в 1". Четирите раздела тематично са относително самостоятелни, обединени от общите проблеми: за демографската криза и съдбата на българската нация; за социалното поляризиране и устойчи-
востта на обществото в България; за етническия мир и цивилизационното разслояване; за структурата на човешкия капитал и модернизирането на българската икономика; за нуждата от Ново Българско Възраждане…
Виж подробно


Нончев, Андрей.

Мониторинг и оценка на публични политики и програми

2009, Център за изследване на демокрацията,
с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт” ISBN: 978-954-477-160-7

Виж подробно


Михайлова, Катя.

Телевизията за деца между пазарната логика и
обществената мисия

Изд. „М-8-М”, София, 2011. Стр. 336. ISBN 978-954-8177-52-8.

     Тази книга е за съвременната телевизия, която провокира децата и тяхното развитие, но създава и много рискове за пълноценната им социализация – тя е техен приятел, но същевременно и враг. Изследвани са децата в начална ученическа възраст – 6-10 години. Често те полухипнотизирано гледат екрана, който ги залива с несъобразени с тяхната възраст съдържания и образи, динамика и емоции. Телевизията им въздейства всестранно – не само индивидуално, но и поколенчески…
Виж подробно