МЛАДЕЖКИ АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА
ОБЩЕСТВЕНА НАУКА '2012
София, 4-5 Май 2012
„Социалната срещу либералната държава: избор между
две алтернативи или конвергенция на развитието”

Целта, идеята
Място и дата
Участници
Кандидатстване
Краен срок за кандидатстване
Оценка и класиране
Потвърждаване на поканата
Организаторите
Контакти


     Първият АФОН се проведе през 2010 г. Общата тематична рамка на Първи АФОН ‘2010 бе: „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”. АФОН ‘2010 стана повече от успешен. Участниците са очевидно удовлетворени. Искат продължение на Академичен форум.
     Специално следва да се отбележи високата удовлетвореност сред студентите и докторантите. В два от панелите на АФОН ‘2010 те бяха повече от учените и преподавателите, а в останалите панели бяха достатъчно, за да се открои тяхното присъствие и активност. Участваха без проява на отегчение и формализъм, на каквито често сме свидетели при други академични конференции. Проявиха интерес към обсъжданата проблематика, аналитичен подход, гражданска ангажираност.

     Поради този интерес, през изминалата 2011 г. организирахме Първият Младежки АФОН като събрахме млади колеги (ученици, студенти и докторанти), представители от цяла България. Младежки АФОН ‘2011 бе съсредоточен около актуалната тема: „ИЗбори по време на криЗА”.
     Бяха представени над 25 разработки, доклади и презентации. Въз основа на тях са подготвени за публикация 18 статии, с които младите колеги правят настина сериозна заявка за участие в българското академично пространство.
     През настоящата 2012 г. продължаваме с Втори младежки АФОН през Май и АФОН ’2012 през Октомври.


Втори младежки АФОН ‘2012: ЦЕЛТА, ИДЕЯТА

     Младежки АФОН ‘2012 е национално младежко научно събитие. Организира се от инициативна група преподаватели от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с финансовата подкрепа на Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България, с организационно и материално съдействие на УНСС.
     Младежки АФОН '2012 има обща тематична рамка „Социалната срещу либералната държава: избор между две алтернативи или конвергенция на развитието”.
     Към общата тема, предлагаме следните проекции:
 • дилемата на образованието и здравеопазването: държавно или частно; с държавни стандарти или частна инициатива; гражданско право или задължение; държавата и бизнесът срещу изключените или за интегриране на всички; качество на живот или оцеляване;
 • медиите, партиите и гражданските организации като обществени медиатори: докъде и как държавен контрол и финансиране; граждански или търговски интерес; свобода или хуманизъм; строги регламенти и контрол или свободни социални мрежи;
 • обществени инфраструктури и комунални дейности – ролята на държавното регулиране: държавна и общинска или кооперативна и частна собственост; естествените монополи и частния интерес; граждански отряди за опазване на реда; нов феодализъм или демократичен плурализъм.
     Младежки АФОН '2012 отново ще бъде студентски научен форум, на който каним млади колеги от български университети. Наред със студентите и докторантите каним и изявени ученици, които скоро ще прекрачат прага на някои от модерните университети. Отново организирането и модерирането на научните сесии ще бъде в ръцете на младите участници. Професорите ще имат думата едва накрая, в общата заключителна дискусия.
     Както и досега целта е не само да се представят тематични разработки на изявени студенти и докторанти. Не по-малко важно е да се провокира оживена дискусия, съчетаване на различни подходи и аналитични ракурси. Диалогът дава живителна храна на науката.
     Важно е младите автори да се срещнат – за да обогатяват идеите си, да обсъждат подходите и методите, позициите и отправните си точки. Така се навлиза по-дълбоко в избраната за анализ проблематика, избистрят се аргументите, оценяват се основанията на конкурентни гледни точки, подходи и аналитични проекции.
     Втори младежки АФОН '2012 не е замислен като конферентна поредица от доклади, презентации, съобщения – често със слаба връзка помежду си. Идеята е да се постави дискусията в началото и тя да се превърне в основна ос на форума, за да стане той реално място за общностно консолидиране.

     Уважаеми млади колеги, приемете тази покана за участие.
     Изберете своята конкретна тема и проблематика в предложената обща тематична рамка. Изберете фундаменталната наука, от позициите на която ще атакувате. Може да е социология или политология, икономика или мениджмънт, право или психология, геополитика и международни отношения.
     Дайте своя акцент върху теорията, методиката или емпиричното изследване. Погледнете и към интердисциплинарността в анализа – това е не само модерно, но и нужно при днешната динамика на обществените процеси.
     Изпратете своята сериозна заявка за участие. Спазете срока на организаторите. Ако вече сте участвали през 2011 г., знаете критериите и конкуренцията, бъдете по-добри. Ако не сте участвали, прочетете статиите на по-активните от 2011-та – те ще бъдат публикувани до края на Февруари 2012 г. Това ще е добър ориентир и надявам се стимул за Вас.


МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ АФОН ‘2012

     Планирано е Младежки АФОН ‘2012 да се проведе на 4-5 май 2012 г. в Университета за национално и световно стопанство (София, Студентски град 1700, ул. „8 Декември”).
     За активните участници с доклади и презентации е осигурено нощуване и пътни разноски.


УЧАСТНИЦИ

     Младежки АФОН ‘2012 е отворен за следните групи участници от университетски, образователни и публични институции в България и Европа:
 • докторанти и студенти в бакалавърска или магистърска програма, изучаващи обществени науки (социология, политология, право, икономика, публична администрация, международни отношения, медии и журналистика, и др.);
 • ученици в гимназия и кандидат-студенти, с изявен интерес към обществените науки и ориентирани към изучаването им;
 • представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения сектор, както и журналисти, от национални, местни и специализирани медии.

КАНДИДАТСТВАНЕ

     Ако приемете, че идеята и темата на Младежки АФОН ‘2012 „Социалната срещу либералната държава: избор между две алтернативи или конвергенция на развитието” са Ваша стихия, ако припознавате себе си като модератор, панелист или участник във форума, ако сте мотивиран да представите най-доброто, което знаете и можете, тази покана е лично към Вас.
     Моля, изпратете своето реферативно есе, доклад или изследователска разработка със съответна презентация на адрес: academic.forum@yahoo.com. Така ще заявите желанието си за участие.
     Приемаме, че реферативното есе е научно-публицистичен жанр, който съчетава рационалността на науката с въздействието на публицистиката. Разработва се по предварително заявена авторска тема и проблематика, в характерна за научно съчинение структура (постановка и въведение, изложение и инструментализиране, заключение и аналитични акценти, бележки и цитиране на източници). Водещи са: авторовата теза и рационалната аргументация, но тя следва да се основа на реферираните от автора научни текстове или собствено проучване.
     За да разработите реферативното си есе е необходимо да изберете най-малко два научни източника (монографии, научни книги, емпирични изследвания) в областта на обществените науки, които да реферирате в разработката си. Обемът на реферативното есе трябва да бъде между 2 000 и 3 000 думи. Препоръчваме Ви да работите с научен консултант.
     Ако представяте конкретно изследване, то следва да откроите подхода и програмата, използваните методики и операционализиране, представителността и достоверността на информацията, представяне на данните и аналитичния продукт.
     Бихме поощрили разработки и изследвания, в които е направен опит за интердисциплинарност, за съчетаване на специфичните подходи и методики от социологията и политологията, комуникациите и психологията, икономиката, правото и публичната администрация, международните отношения.


КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

     Моля за Вашите заявки за участие не по-късно от 30 март 2012 г.
     Желаещите да бъдат панелисти ще облекчат организаторите, ако заявят своята готовност до 20 април 2012 г.


ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

     Авторите на най-добре разработените реферативни есета, доклади, проучвания ще бъдат поканени като модератори и панелисти в Младежки АФОН ‘2012. Всички кандидати, чийто разработки отговарят на посочените критерии ще бъдат поканени да участват в дискусиите.
Реферативните есета, докладите и проучванията, съответните презентации ще бъдат оценявани от научна комисия.
Критериите за оценка са:
 • дисциплинарна съответност на разработката – обществени науки;
 • включване на разработката към тематично-проблемната рамка;
 • иновативен подход и ясна акцентираност на проблематиката и авторовите тези, на аргументацията и стилистиката;
 • посочени ползвани и цитирани източници – книги и статии, изследвания, интернет страници;
 • уважение към книжовните норми на българския език;
 • спазване на формалните изисквания на Младежки АФОН ‘2012.

ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОКАНАТА

     Авторите на най-добрите реферативни есета, доклади, научни съобщения и презентации ще бъдат поканени да участват в Младежки АФОН ‘2012 като модератори и панелисти, като активни дискутанти, като доброволци в организацията.
     До 15 април 2012 г. ще обявим програмата, модераторите и панелистите, докладчиците на събитието. Всички останали са добре дошли в дискусиите и колегиалното общуване.


     УВАЖАЕМИ МЛАДИ КОЛЕГИ,
     предварително благодарим на всички отзовали се. Нашата задача е да създадем най-благоприятна за вас организационна и колегиална среда – за да изявите идеите си, за да покажете резултатите от сериозната си работа, за да намерите съмишленици и съекипници в научните си начинания. Възползвайте се от възможността.
     Пожелаваме на всички кандидати УСПЕХ и ведър ДУХ!


ОРГАНИЗАТОРИТЕ

                              Проф. д.с.н. Михаил Мирчев                            Гл. ас. д-р Катя Михайлова
                              Докторант    Тодорка Кинева                          Магистър   Веселин Мавродиев


КОНТАКТИ

02/ 443 5554;  0888 126813
academic.forum@yahoo.com
www.academic-forum.eu
Поща: София 1172, ПК 19
Адрес: София, ул. „Апостол Карамитев” 2А, ет. 1


Към началото на документа
Начало