Втори младежки АФОН ‘2012
Университет за национално и световно стопанство
Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България

СОЦИАЛНАТА СРЕЩУ ЛИБЕРАЛНАТА ДЪРЖАВА:
избор между две алтернативи
или конвергенция на развитието


4-5 май 2012, УНСС
Център по интелектуална собственост
Отчет - Втори младежки АФОН '2012

Съдържание
ЦЕЛИ И МИСИЯ на Втори младежки АФОН '2012
КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ
ОЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТОТО
АФОН в ПЕРСПЕКТИВА – 2013
БЛАГОДАРНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ на Втори младежки АФОН '2012Какво успяхме да постигнем?
Резултати и проекцииСЪДЪРЖАНИЕ


     1. ЦЕЛИ И МИСИЯ на Втори младежки АФОН ‘2012
         „Социалната срещу либералната държава: избор между две
         алтернативи или конвергенция на развитието


... 3     

     2. КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ... 4     

     3. ОЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТОТО... 8     

     4. АФОН в ПЕРСПЕКТИВА – 2013... 9     

     5. БЛАГОДАРНОСТИ... 9     

     6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ на Втори младежки АФОН ‘2012... 9     

     ПРИЛОЖЕНИЯ     

         Приложение 1: Регистрирани участници във Втори младежки АФОН ‘2012... 12     

         Приложение 2: Администрация и технически състав... 16     

         Приложение 3: Ябълката на АФОН – отличени участници... 17     

         Приложение 4: Печатни презентационни материали... 19          1. ЦЕЛИ И МИСИЯ на Втори младежки АФОН ‘2012

     Младежки АФОН ‘2012 бе национално младежко академично събитие. Организирано бе от инициативна група преподаватели от      Университета за национално и световно стопанство (УНСС), с подкрепата на Фондация „Фридрих Еберт” – Бюро България и домакинството на Център по интелектуална собственост, УНСС.
     Общата тематична рамка бе „Социалната срещу либералната държава: избор между две алтернативи или конвергенция на развитието”.
     Предварително бяха предложени следните три основни проекции:
 • дилемата на образованието и здравеопазването: държавно или частно; с държавни стандарти или частна инициатива; гражданско право или задължение; държавата и бизнесът срещу изключените или за интегриране на всички; качество на живот или оцеляване;
 • медиите, партиите и гражданските организации като обществени медиатори: докъде и как държавен контрол и финансиране; граждански или търговски интерес; свобода или хуманизъм; строги регламенти и контрол или свободни социални мрежи;
 • обществени инфраструктури и комунални дейности – ролята на държавното регулиране: държавна и общинска или кооперативна и частна собственост; естествените монополи и частния интерес; граждански отряди за опазване на реда; нов феодализъм или демократичен плурализъм.
     Участваха млади колеги от 6 български университети и 2 гимназии. Модерирането на научните сесии бе в ръцете на младите участници. Научните консултанти имаха думата в общата заключителна дискусия.

     ЦЕЛТА бе не само да се представят тематични разработки, но да се провокира оживена дискусия, съчетаване на различни подходи и аналитични ракурси, взаимно провокиране към задълбоченост и евристичност.
     Диалогът дава живителна храна на науката. Важно е младежите да се срещнат – за да обогатяват идеите си, да обсъждат подходите и методите, позициите и отправните си точки. Така се навлиза по-дълбоко в избраната за анализ проблематика, избистрят се аргументите, оценяват се основанията на конкурентни гледни точки, подходи и аналитични проекции – у младите се формира представа за научни стандарти, за степен на научност в една разработка.
     Втори младежки АФОН '2012 успя в тази насока. Отново успяхме да излезем от сковаващата рамка на конферентна поредица от доклади – без взаимно провокираща дискусионна връзка между тях. Дискусията – и като организация, и като общностен дух – бе успешно поставена в центъра на академичното събитие. Тя отново бе основна ос на форума. Така вече все по-осезаемо „младите афонци” се консолидират като общност, сплотена около академизма и оригиналното мислене, около светската форма на общуване и взаимното стимулиране към задълбочено знание и евристичност.


     2. КОНКРЕТНИ РЕЗУЛТАТИ на Втори младежки АФОН ‘2012

     По отношение на темата и нейното колективно осмисляне

     Стимулиране на интердисциплинарно осмисляне на дилемата в развитието на съвременното общество: избор между социалната или либералната държава, или конвергенция в различни форми и пропорции между тези два обществени модела – чрез дискутиране и обогатяване, чрез общо усилие за открояване на креативни тематични и проблемни фокуси.

     Основната тема на Втори младежки АФОН ‘2012 „Социалната срещу либералната държава” бе дискутирана от позициите на най-малко 6 академични полета: политология и социология, международни отношения, икономика и право, медии и обществени комуникации. Съчетаването на различни подходи в рамките на всеки от панелите позволи успешно интердисциплинарно съчетаване на методи за осмисляне на проблематиката, при анализа на практическите процеси, при тяхното концептуално моделиране. Участниците проявиха толерантност към различните мнения, отвореност спрямо особените гледни точки и аргументи, готовност за съответно доразвиване на своите възгледи.
     В приложената програма (виж Приложение 4) на Втори младежки АФОН ‘2012 са описани темите, модераторите, панелистите и дисциплинарните перспективи във всеки от панелите. Представените младежки научни доклади ще бъдат предоставени за публикация на Фондация „Фридрих Еберт” – бюро България и публикувани в интернет сайта на АФОН (www.academic-forum.eu).

     Подборът на тематиката на панелните дискусии е резултат от подготвителната работа на организационния комитет (януари – април 2012).
     Изготвена бе покана за участие във Втори младежки АФОН (виж Приложение 4). Поканата бе разпространена чрез: интернет сайта на АФОН (www.academic-forum.eu), фейсбук страницата на групата АФОН и събитието, чрез студентски, младежки социални медии, други интернет страници и форуми. Наред с това активно използвахме личните си онлайн и офлайн комуникационни мрежи.
     Получените заявки за участие (общо 37) бяха селектирани от научна комисия, според степента, в която отговарят на предварителните критерии. Покана за участие като модератори, панелисти и дискутанти получиха авторите на най-добрите 27 разработки. Останалите кандидати бяха поканени да участват в дискусиите на форума.
     Проблемните акценти в одобрените разработки формираха четири младежки дискусионни панела на Втори младежки АФОН ‘2012:
 • Социалната срещу либерална държава – теоретичен панел, имащ за цел да въведе в разглежданата проблематика и да представи различни дисциплинарни подходи при интерпретирането й;
 • Социалното срещу либералното благоденствие – проектиране на разглежданата проблематика върху съвременното разбиране за благоденствие, за материален стандарт и качество на живот;
 • Образованието като човешки капитал – анализ на възможностите за развитие на образованието като инвестиция в човешки капитал, различните модуси при социален, либерален или конвергентен обществен модел;
 • Здравеопазването като гражданско право – анализ на възможностите на социалния, либерален или конвергентен модел да осигурят адекватна здравна грижа и обществена услуга за гражданите;
     Събитието завърши чрез обобщаваща дискусия – Червената ябълка на АФОН. В нея водеща роля имаха научните консултанти проф. Кирил Шопов и проф. Михаил Мирчев.
     Бяха зададени и обсъдени много въпроси, акцентира се на допълнителни проекции в разглежданата проблематика. Младите участници проявиха висока култура на участие в такава колегиална дискусия, проявиха амбиция да продължат своята аналитична и авторска работа по своите разработки и общата проблематика.

     Академично развитие и социализация на младите колеги

     Активно съдействие за академичното развитие на студентите, за социализацията им в ценностите на съвременната наука, адаптирането им към университетските норми на отношение и поведение, на съвместна работа и общностно усилие.

     По същество поставената цел има и възпитателен характер – кореспондира с естествената, но днес като че ли забравена функция на университетското преподаване освен да образова, също и да формира гражданска култура и академично поведение у студентите. Вторият младежки АФОН ‘2012 прие тази цел като част от своята мисия и успя в няколко посоки.
     В подготвителния етап бяха поставени ясни условия за подготовка на студентите за участие във форума. Кандидатите за участници изпратиха писмени научни разработки по темата форума, изпълнени в съответствие с жанровите изисквания и подход на реферативно есе – авторова гледна точка, аргументирана през призмата на избрана и представена от автора научна литература. По-голямата част от разработките демонстрираха достатъчно високо качество.
     Решаващо за това бе съвместна работа на кандидат-участниците с научен консултант. Ние в АФОН вярваме, че съвместната работа на студента и консултанта води до по-добри резултати от гледна точка на научното съдържание, но също и до социализиране на студента в ценностите на науката и академичната взаимна колегиалност. Повече от половината получени студентски разработки бяха консултирани с научен консултант.
     Научни консултанти във Втори младежки АФОН ‘2012 са:
 • проф. д.с.н. Михаил Мирчев, УНСС (социологическа перспектива)
 • проф. д-р Кирил Шопов, ВТУ (политологична перспектива)
 • гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС (медии и обществена комуникация)
 • гл. ас. д-р Евгения Василева, УНСС (международни отношения)
 • доц. д-р Петя Пачкова, ЮЗУ (политологична перспектива)
 • Димитър Димов (учител по история)
     Студентските разработки бяха селектирани от научна комисия съобразно степента, в която отговарят на следните критерии:
 • дисциплинарна съответност на разработката – обществени науки;
 • включване на разработката към тематично-проблемната рамка;
 • иновативен подход и акцентираност на проблематиката и авторовите тези, на аргументацията и стилистиката;
 • посочени ползвани и цитирани източници – книги и статии, изследвания, интернет страници;
 • уважение към книжовните норми на българския език;
 • спазване на формалните изисквания на Младежки АФОН ‘2012.
     Авторите на най-добрите разработки бяха поканени да бъдат модератори на АФОН панелите – ангажимент, който те поеха отговорно и мотивирано. Подготовката за модериране на панел включваше предварителен организационно-мотивационен инструктаж от организаторите на форума. Бе препоръчано на модераторите предварително да се запознаят със своите панелисти и техните разработки. Така успяхме да постигнем по-високо ниво на организационна култура у нашите модератори, истинска мотивираност и отговорност за активно съдействие за качеството на форума. Това свое отношение те предадоха и на останалите участници – както в работната зала, така и в неформалното общуване.
     Панелисти бяха студенти и докторанти с много добри разработки и специфичен фокус върху проблематиката. По-голямата част от тях изпълниха организационните изисквания за яснота на презентациите, научна коректност, полемичност и представяне в рамките на 15 минути.
     Дискутантите имаха за цел да поддържат дискусионното начало във втората част на всеки от панелите. Трудна задача, по същество, изискваща комплекс от лични качества, знания и умения за водене и участие в научен диалог, с която дискутантите като цяло се справиха.
     Нашето общо впечатление е, че Втори младежки АФОН ‘2012 успя да постигне атмосфера на истинска академична дискусия. Участниците проявиха любопитство едни към други, търпение да изслушваш другия, толерантност към различната гледна точка, колегиално уважение, светски маниери.
     За да стимулираме порива на участниците към академизма и обществената наука, учредихме пет академични приза „Ябълката на АФОН” в следните категории:
 • Академично представяне – голямата награда на АФОН за цялостно представяне във форума;
 • Академична подготовка – присъден на участника с най-добра комплексна подготовка за участие в АФОН;
 • Академичен екип – присъден на екипа с най-добро групово представяне и успешна колективна работа;
 • Академична провокация – присъден за най-провокативен поглед към тематиката, представен в интригуваща форма;
 • Академичен дебют – присъден на най-добре представилият се участник, който за първи път се представя пред научен форум
     Призьорите бяха класирани от жури в състав:
     проф. д.с.н. Михаил Мирчев, ръководител на АФОН
     проф. д-р Кирил Шопов, научен консултант
     гл. ас. д-р Катя Михайлова, организационен съвет АФОН
     Мария Петрова, Фондация „Фридрих Еберт” – бюро България
     Димитър Димов, научен консултант на ученици
     Анжела Сарафян, модератор
     Стоян Йотов, модератор
     Аркади Шарков, председател на Клуб на социолога УНСС

     Всички участници във форума получиха сертификат за своето участие.

     Общностното консолидиране и академичен диалог

     Продуктивно общуване между студентите и младите учени с различен профил, с отношение към обществено-политическите процеси и опит в политически или граждански структури, културни среди. Целта е запознаване и опознаване, стимулиране на интензивно общуване и развиване на продуктивните професионални и колегиални мрежи.

     Първи младежки АФОН ‘2011 физически и интелектуално срещна група млади хора, обединени от ценността на науката. Вторият младежки АФОН ‘2012 допринесе както за установяването на нови колегиални партньорства, така и за утвърждаване на вече създадени междуличностни контакти. Форумът се превърна в платформа не само за научен, но също и за обществено ангажиран, ценностно мотивиран диалог, за започващо сътрудничество между младите колеги. Това стана видно както по време на панелните дискусии в зала, така и извън нея, където участниците продължиха да общуват помежду си и с научните консултанти. Диалогът продължава онлайн във Фейсбук група на АФОН, модерирана от гл.ас. Катя Михайлова.
     За да стимулираме консолидирането на общността, поставихме акцент върху подготовката и мотивацията на модераторите на панелните дискусии. Като модератори бяха поканени авторите на най-добрите кандидатстващи за участие разработки. С модераторите бе проведен предварителен мотивационен онлайн разговор, разясняващ целите и характера на форума, и специално – ролята и функциите на модератора. Даваха се предложения за подходящи прийоми в модерирането, водещи не само до рационално организиране, но към усещане за споделеност и интригуваща общност. Работата с модераторите продължи и по време на форума с конкретни бележки, насоки, подготовка за предстоящия панел.

     Три от белезите на начеващата млада научна общност са екипните презентации – общо 5; подкрепата, която форума получи от студентски организации и клубове като Студентски клуб на социолога; продължаващия диалог и приятелство между участниците. За да стимулираме процесите на общностно консолидиране връчихме специален АФОН приз за академичен екип.
     В подготвителния етап на Втори младежки АФОН ‘2012 участват равноправно 2 млади учени, 1 младеж и 1 утвърден учен. Това е видно от списъка на членовете на организационния комитет;
     В реализаторския етап общностното консолидиране е осъществено на ниво модератори на панели и участници в панелни дискусии, както следва:
     - модератори: общ брой 9 – от тях 1 млад учен, 2 докторанти, 2 магистри и 4 студенти;
     - панелисти: общ брой 23 – от тях 2 докторанти, 2 магистри, 16 студенти и 3 гимназисти;
     - дискутанти: общ брой 9 – от тях 1 магистър, 6 студенти и 2 гимназисти;
     - участници: общ брой над 50.
     Форумът събра студенти, млади учени и преподаватели от 6 университета – Университет за национално и световно стопанство, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Софийски университет „Климент Охридски”, Югозападен университет „Неофит Рилски”, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, Университет по архитектура, строителство и геодезия и 2 гимназии в България – СОУ „П. Р. Славейков”, Кърджали и ГПЧЕ, Плевен.
     Студентският клуб на социолога в УНСС имаше активно участие както в дискусиите на форума, така и при отличаването на най-достойно представилите се – клубът връчи три свои награди за социологически подход към темата.
     За нас осъществената среща на младото поколение в съвременната българска обществена наука бе съзнателно преследвана цел. Амбицията ни бе не просто да ги срещнем, но да ги поставим в работна среда заедно. И ето конкретните резултати в количествен израз:
     Прави впечатление, че в регистрационния лист са регистрирани 56 участника, а реално в залата присъстваха и активно участваха през цялото време на форума между 40 и 45 души.


     3. ОЦЕНКА ЗА ПОСТИГНАТОТО

     Втори младежки АФОН ‘2012 постигна целите си, стана повече от успешен.
     Участниците – панелисти, дискутанти, гости (студенти и преподаватели), научни консултанти, организатори и домакини – са очевидно удовлетворени. Всички панелни дискусии поради интереса продължаваха повече от предвиденото. Кафе-паузите бяха съкращавани, за да може да се работи. Накрая участниците не бързаха да си тръгват. Очакват продължение на Младежки АФОН.
     Очевидно у повечето от тях се породи желание и амбиция да се впуснат из дебрите на науката и знанията, да бъдат активни участници в тази нетрадиционна форма на научна проява, да обогатяват съществуващите знания, да хранят любопитството си и „жаждата си за знание”, както каза един от дискутантите.
     Работата и постигнатите резултати от организацията и провеждането на Втори младежки АФОН ‘2012 ни дават основание и увереност, че вече утвърждаваме една нетрадиционна форма на провеждане на научна проява сред студентите. В състояние сме да превърнем провеждането на ДИСКУСИОННИЯ форум в традиция за Университета за национално и световно стопанство. По нов и интересен начин можем да съдействаме за актуален професионален диалог между поколенията в българската наука и съответните експерти от практиката.


     4. АФОН ПЕРСПЕКТИВАТА

     Успешната ни тригодишна работа – Първи АФОН ‘2010, Първи младежки АФОН ‘2011, Втори младежки АФОН ‘2012, подготовка на Втори АФОН ('2012 или '2013), разработването на собствен сайт (www.academic-forum.eu), публикуването на стенограми и сборници с доклади от форумите, както и формирането на академична „общност на афонците” и тяхна колегиална интернет мрежа – всичко това дава перспектива за продължаване активността на АФОН, за разширяване полето на дейност, за привличане на още колеги от академичната общност.


     5. БЛАГОДАРНОСТИ от Втори младежки АФОН ‘2012

     Втори младежки АФОН ‘2012 бе покана за проблемно мислене, лично творчество и дискусионна изява към нашите амбициозни студенти и докторанти – по една наистина ключова дилема и проблематика на съвременното динамично общество. Благодарим на всички участници – и за инициативността им, и за подготовката им, и за колегиалното участие.
     Благодарим на Фондация „Фридрих Еберт” – бюро България както за доверието, така и за споделените ценности, благодарим за финансовата и моралната подкрепа.
     Благодарим на Център по интелектуална собственост, УНСС, който превърна формалното домакинство на нашето събитие в любезно гостоприемство.
     Благодарим на Университета за национално и световно стопанство за това, че ни събра, че беше с нас в усилията ни да реализираме форума.


     6. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЪВЕТ на Втори младежки АФОН ‘2012

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев
http://www.academic-forum.eu/afon2010/cv_mirchev1.php
     Професор по социология в УНСС, доктор на социологическите науки. Автор е на монографията „Социална динамика и цивилизационно разслояване” (2009), христоматия социологически текстове „Текстове 2” (2011), множество студии и други научни публикации в областта на: социална стратификация и мобилност; теория на дейността, обществена активност и иновации; икономически активно и неактивно население; възпроизводство на населението, социология и демография на семейст-вото, социализация на младежта и децата; социология на публичната сфера и обществените комуникации; обществено управление, политически и властови структури, политически маркетинг; формиране и изследване на обществено мнение. Научен ръководител на Агенция за социални изследвания и анализи АССА-М (www.assa-m.com), член е на Българската социологическа асоциация, на Международната социологическа асоциация.

Гл. ас. д-р Катя Михайлова
http://www.academic-forum.eu/afon2010/cv_mihailova1.php
     Главен асистент в УНСС, доктор по журналистика. Автор на монографията „Телевизията за деца: между пазарната логика и обществената мисия” (2011), на научни публикации по социология и регулация на медиите; функции на медиите в обществото; трансформация на медиите и обществата; социология на детството: социален контекст при развитието на детето; социализация на децата; функции на медиите при развитието на детето; трансформации на детството; виртуално детство. Съставител и научен редактор е на два сборника „Млада наука за изкуствата” (2011 и 2012).

Тодорка Кинева
     Докторант по социология, УНСС. Дисертационното й изследване е фокусирано върху социалните и икономически роли на съвременната българка – тяхното съчетаване, преплитане и разминаване.

Веселин Мавродиев
     Магистър по политология, УНСС. Сътрудник на Агенция АССА-М.Към началото на документа
Начало