ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Целта, идеята                                                                                   
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Какво е АФОН?
МИСИЯ
Академични ЦЕЛИ
ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ по всяка тема – експеримент във формата
ДОПЪЛНИТЕЛНИ академични форми
Баница с Професора
СОЦИАЛНА програма
ПУБЛИКАЦИИ и разпространение
УЧАСТНИЦИ
Място и дата на провеждане на АФОН 2010
Инициативен и организационен съвет
Контакти


Какво е АФОН?

     Академичен форум за обществена наука – АФОН 2010 е национално научно събитие с участие на колеги от чужбина.
     Целта ни е да дискутираме относно състоянието, предизвикателствата, перспективите на науката в България, на обществените науки - в отворения свят на Глобализацията, пред острите проблеми на обществената практика, които отново придобиха измеренията на криза.
     Първият АФОН ще се проведе тази година по инициатива на група преподаватели от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.
     Предлагаме общата тематична рамка на Първи АФОН 2010 да бъде: „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”.
     Глобализацията от последните две десетилетия – с нейната динамика и мащабност, противоречивост и кризисност, с основните си идеологеми и преоценката им, с геостратегическия си център и опозицията му, с надеждите и обезсърчаването, с реализма или утопичността си – безспорно е многомерен и всеобхватен обществено-политически процес. В него обществената наука е не само огледало и анализатор. Отделните обществени науки я изследват и осмислят по различен начин, но всички те са в центъра на практическия процес, разчита се на тях, използвани са като незаменимо средство.
     Започналата от 2008 г. криза се прояви като болезнен преобразуващ процес, в рамките на който науката има както своите отговорности, така и нови шансове. За нас е безспорно, че комплексността на Глобализацията и Кризата предполагат не просто интердисциплинарност на проучванията, на анализите и прогнозите. Предполагат и усилие за НОВ СИНТЕЗ между нароилите се и относително откъснати една от друга обособени обществени науки, парадигми и школи, подходи и методики, академични групи и центрове. През изминалия XX век обществената наука като цяло, както и отделните обществени науки имаха своето бурно развитие по линия на диференциране и сегментиране. Сега вероятно вече е времето на мощен обратен процес – към съединяване и интердисциплинарност, към диалогичност и взаимно импулсиране.
     АФОН иска да съдейства в тази посока. Организационно АФОН ще използва опита на съвременни научни форуми: преди всичко на Европейска научна асоциация (ESF), както и на Международна социологическа асоциация (ISA), Европейска асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA), европейската програма за Сътрудничество в областта на науката и техниката (COST).


МИСИЯ

     Идеята за мисия на АФОН е да се съдейства за пробив във взаимната незаинтересованост (между българските учени и изследователи), да се върне интереса към колегиална публичност, да се предложи нова по-разчупена форма за формиране на колегиална култура на активен професионален диалог – не само в тесните рамки на отделна институция-школа-парадигма, а в отвореното академично пространство, в интердисциплинарен план и в недогматични колегиални мрежи. АФОН се мотивира и от идеята да се възстановяват връзките, приемствеността и взаимното стимулиране не само между институции, школи и парадигми, но и между поколенията в българската наука и съответните експерти в практиката.


Академични ЦЕЛИ

     > По отношение развитието на обществената наука:
да се стимулира интердисциплинарно осмисляне на сегашната криза и на противоречивия процес на Глобализацията, а също и многомерното й проектиране в основните сфери на съвременното общество – чрез дебатиране и доколкото е възможно обогатяване на наличната теоретична, методологична и емпирична платформа на обществените науки, чрез общо усилие за открояване на креативни тематични и проблемни фокуси;
     >По отношение на научния диалог и плурализъм:
да се осъществи среща на изследователи с различен профил, представители на деловите среди и различни обществени институции, за да се стимулира запознаване и опознаване, интензивно общуване и развиване на продуктивните професионални и колегиални мрежи;
     >По отношение на формата и организацията:
да се получи продуктивно съчетаване между фокусирани панелни дискусии и работни групи; лекции и представяне на високо авторитетни учени и експерти; представяне на интересни изследователски проекти, учебни програми и обучителни форми, на международни научни мрежи и форми за научен обмен, на нови издания и книги;
     >По отношение на публичния образ на обществените науки:
да се привлече вниманието и ангажираността на медии, интелектуални среди, водещи политици, както и специално на студентите и младите учени в България.


ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ по всяка тема – експеримент във формата

     Идеята е АФОН да се проведе не като конферентна поредица от доклади, презентации, съобщения – често със слаба връзка помежду си, но с надежда, че поне някои от тях ще предизвикат ответна реакция сред аудиторията на колегите. Досегашната практика показва, че при такъв традиционен подход рядко се стига до истинска колегиална и оживена дискусия, често не се задават въпроси, различното мнение и подход рядко си позволява да опонира „на място”. Така научните конференции най-често са място само за взаимно осведомяване кой, какво и как работи – колегиалната дискусия и общностното консолидиране остават само добро пожелание.
     Нека се опитаме да поставим дискусията в началото и така да я превърнем в централна ос на форума. Затова може да помогне самата организация и предварително структуриране.
     Предлагаме всеки тематичен панел да бъде организиран като съпоставка на поне 3 основни гледни точки – от перспективите на отделни обществени науки, на съответни парадигми, с различна дистанция от емпиричната практика или висотата на методологическа абстракция:
     • предварително във всеки тематичен панел се открояват 3-5 проблемни фокуса – към панелистите        модераторът задава последователно съответни фокусни въпроси;
     • по всеки от тях говори всеки от 3-мата панелисти (всеки в рамките на до 7 минути по всеки от        фокусните въпроси);
     • при всеки следващ фокусен въпрос се ротира последователността при говоренето на панелистите;
     • след говоренето по всеки от фокусните въпроси панелистите могат да зададат по 1 въпрос на        своите 2-ма колеги – отговаря се в рамките на 1 минута;
     • след панелното последователно говорене по фокусните въпроси към панелистите могат да се        зададат конкретни въпроси, но без дълги преамбюлни изказвания – в рамките до 2 минути;
     • на тези въпроси панелистите може би не отговарят веднага, а след това – в дискусионната панелна        сесия след кафе паузата;
     • в началото на дискусионната панелна сесия модераторът може да даде възможност на        допълнителни доклади, изказвания, презентации, съобщения – не повече от 5, всяко от тях за не        повече от 7 минути;
     • след това се пристъпва към свободна дискусия – всяко изказване или задаване на въпроси в        рамките на не повече от 3 минути;
     • в хода на тази обща дискусия панелистите имат възможност да отговорят на зададените им        въпроси или да допълнят тезите си;
     • при закриване на тематичния панел модераторът прави своето академично обобщение на        колегиалната дискусия, очертава хоризонта на нейното продължение, дава съответни        организационни пояснения.

     Колеги, това е нетрадиционно структуриране на дискусията, предполагащо специална предварителна подготовка, изискващо важните неща да бъдат излагани извънредно лаконично. Непрекъснатото редуване на отделните панелисти дава възможност – както на тях, така и на всички участници – пряко да съпоставят подходи и научни перспективи, аргументи и логика, както и веднага да погледнат на своите тези и аргументи през друга възможна призма. В този тип организиране на дискусия има доза интелектуална игра, което само по себе си е предизвикателство за повечето от вас. Нека опитаме!
     Разбира се, някои от панелите могат да не приемат тази експериментална дискусионна форма и да проведат своите сесии по традиционен начин. Възможно е да се ползва и междинна форма: напр. всеки от панелистите, в рамките на по 15-20 минути, да направи свое изложение по тематичните фокуси, акцентирайки съобразно своя научен профил и специализация. Въпрос на конкретен избор.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ академични форми

     • Публични лекции по тематиката на АФОН на изявени лектори – учени, експерти, политици,        обществени дейци – от страната и чужбина в областта на обществените науки.
     • Презентации на научни институции и организации, учебни програми и изследователски проекти,        тематични библиографии, фондове и програми за научни изследвания.
     • Представяне на нови авторски книги или на интересни нови издания на някои издателства.
     • Прояви на студентски и докторантски клубове, проекти, презентации.
     • Постер и фото изложби.


Баница с Професора

     Това е неформален разговор с изявен професор в свободна форма и предразполагаща
обстановка – около ароматна българска баница с кисело мляко.
     Предполагаме най-удачно в група от 10-15 разговарящи, но всъщност колкото се съберат – студенти, преподаватели, журналисти, книгоиздатели, управленци.
     Организацията изисква предварително записване на желаещите.
     Формата е идея на ESOF. АФОН може да я експериментира в България.


СОЦИАЛНА програма

     Предвидени са форми за неформален диалог и контакти между участниците – с цел стимулиране на колегиалните мрежи и обогатяване реализацията на АФОН.


ПУБЛИКАЦИИ и разпространение

     АФОН предвижда възможност за онлайн излъчване на панелните дискусии на живо.
     Стенограмите от панелните дискусии ще бъдат публикувани в интернет сайта на АФОН, след авторска редакция от страна на панелистите и дискутантите. Презентациите, снимките, видеозаписите и други мултимедийни продукти, произведени и използвани в АФОН ще бъдат съхранени в интернет сайта със съгласието на техните автори.
     Предвиждаме в сайта на АФОН да бъде регистрирано ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНА ДИСКУСИЯ в областта на обществената наука – със съответна редакционна колегия, модел за научно рецензиране, защита на авторското право, основание за академично цитиране и ISSN номер. В тази част ще бъдат публикувани статии или студии на панелистите и дискутантите, свързани с участието им в АФОН, ако те пожелаят това. По тематиката на панелите можем да публикуваме в сайта и студии, статии, научни съобщения на други участници и колеги, след съответна положителна рецензия.
     Планираме и издаване на СПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА на хартиен носител, чиито броеве са фокусирани върху тематиката на панелите на АФОН.


УЧАСТНИЦИ

     АФОН е отворен за следните групи участници от научно-изследователски, образователни и публични институции в България и Европа.
     • утвърдени учени, изследователи, експерти;
     • млади учени (докторанти или до 8 години след докторска степен);
     • студенти;
     • представители на политиката, управлението, бизнеса и неправителствения сектор;
     • журналисти, от национални и специализирани медии.


Място и дата на провеждане на АФОН 2010

     АФОН 2010 ще се проведе
     на 26-27 ноември 2010 г.
     в Университета за национално и световно стопанство
     (София, Студентски град 1700, ул. „8 Декември”).
     Още сега обявяваме програмата на Първи АФОН 2010. Тя подлежи на доуточняване – в зависимост от инициативността на желаещите да участват.

     Има възможност за провеждане и на ДРУГИ тематични и проблемни ПАНЕЛИ.
     Моля, помислете и ни предложете:
     > конкретна тема и проблематика в рамките на общата тема на събитието;
     > модератор на новия панел;
     > основни панелисти;
     > актуалност, тематични фокуси, основни дискутирани въпроси;
     > допълнителни участници-дискутанти;
     > допълнителни форми, които предлагате към новия панел;
     > какъв организационен ресурс ви е необходим.


Инициативен и организационен съвет

     Идеята за АФОН е на Михаил Мирчев и Катя Михайлова.

     Проектен организационен комитет (Борд) – преподаватели и учени от УНСС:
     • Доц. д.с.н. Михаил Мирчев, к-ра “Икономическа социология”
     • Доц. д-р Маргарита Атанасова, к-ра “Човешки ресурси и социална защита”
     • Доц. д-р Андрей Георгиев, к-ра “Международни отношения”
     • Доц. д-р Андрей Нончев, к-ра „Икономическа социология”
     • Гл. ас. д-р Катя Михайлова, к-ра „Медии и обществени комуникации”
     • Ас. Михаела Мишева, к-ра „Икономическа социология”


Контакти

   Тодорка Кинева    0888 126 813
   Катя Михайлова    0885 227 395
   02 / 8705554, 02 / 8709222
   academic.forum@yahoo.com
   www.academic-forum.eu
   Гр. София, ул. Апостол Карамитев 2А, ет. 1


Към началото на документа
Начало