ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панел 2                                                                                Сподели    Група
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

ПАНЕЛ 2

"Трансформации в ЗАЕТОСТТА:
нова стратегия за работните места и приобщаващ растеж"


26 ноември 2010
15.00-16.30 Първа сесия: Основни панелисти, въпроси, становища
17.00-18.30 Втора сесия: Обща дискусия, отговори, тези и аргументиІ. АКТУАЛНОСТ на проблематиката

     Трансформациите в заетостта през последните години се свързват с редица нови явления:

 • възникване на нови форми на заетост, при което традиционната работа на пълен работен ден и/или на постоянен договор постепенно се ограничава и нарастват случаите на заетост на временен договор, на непълно работно време, работа от разстояние и др.;
 • появяват се нови дейности и професионални области, които формират нов тип изисквания към знанията и уменията на хората;
 • навлизането на компютърните и информационните технологии променя съдържанието и характера на труда в редица традиционни дейности и компетентностите на хората, които ги извършват;
 • формира се нов баланс на връзките между системата на образование и обучение и трудовия пазар;
 • променят се изискванията към основните инвеститори в човешкия капитал: държава, работодатели, индивиди;
 • динамиката на съвременните трудови пазари се съпровожда с промени в моделите и архитектурата на осигурителните системи;
 • нараства нуждата от непрекъснато актуализиране на знанията, при което се размиват традиционните граници между труд и учене;
 • появяват се ясни сигнали за промени в ценностната система (и на мястото на труда в нея) на хората;
 • нараства мобилността на работната сила и това в определен аспект се отразява на динамиката и равнището на конкуренцията на регионалните трудови пазари;
 • формира се определена част от работната сила (предимно с основно и по-ниско образование), която се характеризира с труден достъп до заетост и продължителни периоди на безработица.

     Това са само част от промените, които настъпват в заетостта и засягат както жизнената и професионална траектория на всеки индивид така и потенциала на страните да генерират висок жизнен стандарт на основата на конкурентна икономика. В контекста на обновената европейска програма (Европа 2020) тези промени се разглеждат във връзка със стратегическата цел за постигане на (1) интелигентен, (2) устойчив и (3) приобщаващ растеж. В рамките на настоящия панел на АФОН многоаспектните и мащабни трансформации в заетостта ще бъдат дискутирани от позициите на различни научни и управленски перспективи, на специфични социални общностни и обществени институции.


ІІ. Тематичен ФОКУС

      
За да се фокусира дискусията се предлагат няколко основни въпроси-дилеми, които да се обсъдят от различни парадигмални, тематични, институционални гледни точки:

 1. Инвестиции в човешкия капитал и/или свободно движение на работници
 2. Гъвкава и/или сигурна заетост; либерален и/или социален подход; парадокси на приобщаващата заетост
 3. Трансформациите в ценностите на българина: имаме ли капацитет на човешкия капитал за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж?
 4. Нови осигурителни системи и/или сива заетост
 5. Деиндустриализиция и/или преструктуриране на заетостта


ІІІ. МОДЕРАТОР, ПАНЕЛИСТИ, ДИСКУТАНТИ

Модератор: 
доц. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Катя Владимирова

Панелисти:                                         Възможни са промени

1. доц. д-р Атанас Казаков (УНСС) – икономическа перспектива
2. ст.н.с. І ст. Духомир Минев (ИС на БАН) – социологическа перспектива
3. Димитър Манолов (КТ Подкрепа) – гражданската перспектива 


Ноември 2010                            

 

Към началото на документа
Начало