ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Отчет - АФОН '2010                                                                             
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

Отчет - АФОН '2010

Съдържание
Членове на проекта
Академичен форум за обществена наука - АФОН '2010: същност и мисия
АФОН '2010: цели и резултати
АФОН '2010: оценка за качественото равнище
АФОН и приоритетите за развитие на УНСС като водещ академичен и научноизследователски център
Академичен форум за обществена наука в перспектива 2012 г.
АФОН '2010 - благодарности


ОТЧЕТ
за изпълнение на
Договор за университетска научна проява
№ НИД 21.03 НП – 16/2009 г.


Организация и провеждане на университетска научна проява –
ПЪРВИ ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА ‘2010
с международно участие на тема:

Глобализация и криза:
социално-икономически проекции
и предизвикателства
     Срок на изпълнение на проекта: 2009-2010

     Ръководител на проекта: .................................................
                                                      (Проф. д.с.н. Михаил Мирчев)

СЪДЪРЖАНИЕ


     1. Членове на проекта... 3     

     2. Академичен форум за обществена наука – АФОН ‘2010: същност и мисия... 4     

     3. АФОН ‘2010: цели и резултати... 5     

     4. АФОН ‘2010: оценка за качественото равнище... 14     

     5. АФОН и приоритетите за развитие на УНСС като водещ академичен
         и научноизследователски център

... 14     

     6. Академичен форум за обществена наука в перспектива 2012 г.... 15     

     7. АФОН ‘2010 – благодарности... 16     

     8. Приложения... 17     

         Приложение 1: Регистрирани участници в АФОН ‘2010... 18     

         Приложение 2: АФОН ‘2010 – книжарница... 30     

         Приложение 3: Медийно отразяване... 32     

         Приложение 4: Администрация и технически състав... 33     

         Приложение 5: АФОН ‘2010 – печатни материали... 37          1. Членове на проекта

     Идеята за АФОН е на
     проф. д.с.н. Михаил Мирчев и гл. ас. д-р Катя Михайлова


     1.1. Организационен комитет на АФОН ‘2010

Проф. д.с.н. Михаил Мирчев – ръководител,
катедра „Икономическа социология”, УНСС
Проф. д-р Маргарита Атанасова –
катедра „Човешки ресурси и социална защита”, УНСС
Доц. д-р Андрей Нончев –
катедра „Икономическа социология”, УНСС
Доц. д-р Андрей Георгиев –
катедра „Международни отношения”, УНСС
Гл. ас. д-р Катя Михайлова –
катедра „Медии и обществени комуникации”, УНСС
Гл. ас. Михаела Мишева –
катедра „Икономическа социология”, УНСС


     1.2. Администрация и технически състав

Тодорка Кинева – докторант,
катедра „Икономическа социология”, УНСС
Мариета Христова – докторант,
катедра „Икономическа социология”, УНСС
Яна Динкова – бакалавър,
катедра „Икономическа социология”, УНСС
Веселин Мавродиев – магистър,
катедра „Политология”, УНСС
Студенти от катедри „Икономическа социология” и „Медии и обществени
комуникации”, УНСС (Виж Приложение 4)


     2. Академичен форум за обществена наука – АФОН ‘2010: същност и мисия

     АФОН ‘2010 е замислен и проведен като академичен ФОРУМ, а не като стандартна конференция, форум за съвременна проблематизираща и взаимнообогатяваща се обществена наука. Форум е за утвърдени и млади учени с оригинални идеи. Първият АФОН (2010) се проведе на 26-27 ноември 2010 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) по инициатива на група преподаватели от УНСС.
     АФОН ‘2010 е национално научно събитие с участие на колеги от чужбина. Целта бе да се дискутират състоянието, предизвикателствата, перспективите на науката в България, на обществените науки – в отворения свят на Глобализацията, пред острите проблеми на обществената практика, които отново придобиха измеренията на криза.
     Общата тематична рамка на Първи АФОН – 2010, бе: „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”.
     Глобализацията от последните две десетилетия – с нейната динамика и мащабност, противоречивост и кризисност, с основните си идеологеми и преоценката им, с геостратегическия си център и опозицията му, с надеждите и обезсърчаването, с реализма или утопичността си – безспорно е многомерен и всеобхватен обществено-политически процес. В него обществената наука е не само огледало и анализатор. Отделните обществени науки го изследват и осмислят по различен начин, но всички те са в центъра на практическия процес, разчита се на тях, използвани са като незаменимо средство.
     Започналата от 2008 г. криза се прояви като болезнен преобразуващ процес, в рамките на който науката има както своите отговорности, така и нови шансове. За Инициативния и организационен комитет е безспорно, че комплексността на Глобализацията и Кризата предполагат не просто интердисциплинарност на проучванията, на анализите и прогнозите. Предполагат и усилие за НОВ СИНТЕЗ между нароилите се и относително откъснати една от друга обособени обществени науки, парадигми и школи, подходи и методики, академични групи и центрове. През изминалия XX век обществената наука като цяло, както и отделните обществени науки имаха своето бурно развитие по линия на диференциране и сегментиране. Сега вероятно е времето на мощен обратен процес – към съединяване и интердисциплинарност, към диалогичност и взаимно импулсиране.
     Мисията на АФОН е да съдейства за пробив във взаимната незаинтересованост, да спомогне за възвръщане на интереса към колегиална публичност, да предложи нова, по-разчупена форма за формиране на колегиална култура на активен професионален диалог – не само в тесните рамки на отделна институция-школа-парадигма, но и в отвореното академично пространство, в интердисциплинарен план и в недогматични колегиални мрежи. АФОН се мотивира и от идеята да се възстановяват връзките, приемствеността и взаимното стимулиране не само между институции, школи и парадигми, но и между поколенията в българската наука и съответните експерти в практиката.


     3. АФОН ‘2010: цели и резултати

Първи академичен форум за обществена наука ‘2010 си постави цели в четири основни направления.


     3.1. По отношение развитието на обществената наука:

     Да стимулира интердисциплинарното осмисляне на сегашната криза и на противоречивия процес на Глобализацията, а също и многомерното й проектиране в основните сфери на съвременното общество – чрез дебатиране и обогатяване на наличната теоретична, методологична и емпирична платформа на обществените науки, чрез общо усилие за открояване на креативни тематични и проблемни фокуси.
     Основната тема на АФОН ‘2010 – „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и
предизвикателства”, бе дискутирана от гледна точка на най-малко 6 дисциплинарни полета в обществените науки: философия, социология, икономика, демография, психология, демография. Умелото съчетаване на различни подходи в рамките на всеки от панелите позволи, от методологична гледна точка – интердисциплинарно съчетаване на методи за осмислянето на проблематиката, и от тематично-съдържателна гледна точка – структурирано съвместяване на тези, идеи, школи и парадигми. Това е постигнатата цел на всеки от проведените шест дискусионни панела.
     По-долу са описани темите, модераторите, панелистите и дисциплинарните перспективи във всеки от панелите. Стенограмите от проведените дискусии се публикуват в сайта на АФОН (www.academic-forum.eu).
     Подборът на тематиката на панелните дискусии е резултат от подготвителната работа на Организационния комитет (януари-ноември 2010). Предложените теми отразяват основни проблеми в развитието на обществото като система във време на криза и под напора на глобализационни процеси и настроения. Съчетани са национална и общностна, европейска перспектива при
разглеждането на въпросите.


     ПАНЕЛ 1: Нов СИНТЕЗ в науката: след пределно фрагментиране на науки, школи и парадигми

     Модератор:
     проф. д.с.н. Михаил Мирчев (УНСС)

     Панелисти:
     проф. д.ф.н. Васил Проданов (ИФИ) – философско-методологическа      перспектива
     доц. д-р Иво Христов (ПУ) – социологическа, правно-нормативна и политологическа перспектива
     доц. д-р Ангел Марчев (УНСС) – организационно-управленска перспектива
     доц. д-р Цветан Колев (УНСС) – класификация на науките, икономическа перспектива
     доц. д-р Желю Владимиров (СУ) – ценностна перспектива


     ПАНЕЛ 2: Трансформации в ЗАЕТОСТТА: нова стратегия за работните места и приобщаващ                        растеж
     Модератори:
     проф. д-р Маргарита Атанасова, проф. д-р Катя Владимирова

     Панелисти:
     проф. д-р Атанас Казаков (УНСС) – икономическа перспектива
     ст.н.с. І ст. Духомир Минев (ИС на БАН) – социологическа перспектива
     Димитър Манолов (КТ „Подкрепа”) – гражданска перспектива


     ПАНЕЛ 3: ИЗТОЧНО разширение: трансформации и дилеми в ЕС

     Модератори:
     проф. д-р Георги Генов (УНСС), доц. д-р Андрей Георгиев (УНСС)

     Панелисти:
     доц. д-р Динко Динков (УНСС) – конвергентна политическа перспектива
     доц. д.ик.н. Димитър Хаджиниколов (УНСС) – икономическа перспектива
     проф. д-р Радослав Марковски (Институт за електорални изследвания към
     Полската академия на науките, Училище за социални и хуманитарни науки – Варшава) – гражданска      перспектива


     ПАНЕЛ 4: МИГРАЦИОННИ процеси и интеграция на имигрантите

     Модератор:
     доц. д-р Андрей Нончев (УНСС)

     Панелисти:
     проф. д.с.н. Елка Тодорова (УНСС) – социологическа перспектива
     ст.н.с. ІІ ст. Веселин Минчев (ИИ на БАН) – икономическа перспектива
     доц. д-р Анна Кръстева (НБУ) – гражданска и културологична перспектива
     ст.н.с. І ст. Духомир Минев (ИС на БАН) – социологическа перспектива


     ПАНЕЛ 5: Нова ПАРТИЙНА география: традиции и трансформации в Европа, електорално                        поведение, изследвания и прогнози

     Модератори:
     проф. д.с.н. Михаил Мирчев (УНСС), проф. д.п.н. Тодор Танев (СУ)

     Панелисти:
     проф. д-р Херман Шмит (Център за Европейски социални изследвания, Манхайм) – политологическа      перспектива в ЕС
     проф. д-р Красимир Калинов (НБУ) – статистико-математическа перспектива
     доц. д.п.н. Антоний Тодоров (НБУ) – историко-социологическа перспектива
     доц. д.с.н. Огнян Минчев (Институт за регионални и международни изследвания) – политологическа      перспектива


     ПАНЕЛ 6: Дигитално ПОКОЛЕНИЕ М2: хора и отношения, медии и институции в мрежовото                        интернет общество

     Модератор:
     гл. ас. д-р Катя Михайлова (УНСС)

     Панелисти:
     проф. д-р Владимир Игнатовски (НАТФИЗ) – изкуство и творчество, културна идентичност
     доц. д-р Орлин Спасов (СУ) – медии, обществени комуникации, мрежови отношения
     доц. д-р Антоний Гълъбов (НБУ) – социологическа и социално-политическа перспектива
     доц. д-р Пепа Митева (БСУ) – психологическа перспектива


     3.2. По отношение на научния диалог и плурализъм:

     Да осъществи среща на изследователи с различен профил, представители от деловите среди и различни обществени институции – за да стимулира запознаване и опознаване, интензивно общуване и стимулиране на продуктивните професионални и колегиални мрежи.
     АФОН ‘2010 допринесе както за установяване на нови колегиални партньорства, така и за утвърждаване на вече създадени междуличностни, междуинституционални и международни контакти. АФОН ‘2010 се превърна в платформа за научен диалог. Това стана видно както по време на панелните дискусии в зала, така и извън залите, където участниците продължиха да общуват. Към днешна дата диалогът в някои от оформилите се тематични групи продължава „онлайн”. Бяха постигнати конкретни договори за академично сътрудничество. Някои от тях са:
в рамките на АФОН ‘2010 бе осъществена среща на заместник-ректора по НИД и МП на УНСС проф. д.ик.н. Пламен Мишев с изследователя проф. д-р Херман Шмит от Център за Европейски социални изследвания – Манхайм, Германия (Mannheim Centre for European Social Research, University of Mannheim, Germany). Бяха обсъдени възможности за научни и изследователски проекти и сътрудничество;
беше договорено предложението УНСС да стане домакин на международна научна конференция, организирана по проект COST IS0901 „The True European Voter” през октомври 2011 г. (Представител на УНСС – проф. д.с.н. Михаил Мирчев, на COST IS0901 – проф. д-р Херман Шмит);
в резултат от АФОН ‘2010 започна подготовката за сключване на Еразмус договори за студентска и преподавателска мобилност между УНСС и Училище за социални и хуманитарни науки – Варшава, Полша (Представител на УНСС – гл. ас. д-р Катя Михайлова, на Училище за социални и хуманитарни науки – Варшава, Полша – проф. д-р Радослав Марковски). Договорът предстои да бъде финализиран до лятото на 2011 г., за да бъде в сила от следващата учебна 2011-2012 г.;
постигнати бяха предварителни договорки за съвместна дейност по изследователски проекти между участници в АФОН ‘2010, представители на различни изследователски и академични центрове в България.

     Резултатите на АФОН ‘2010 по линия на изпълнение на целта „Развиване на продуктивни професионални и колегиални мрежи” са видими – не само на ниво изследователи и институции, но което е наша особена гордост, и на ниво студенти. Група студенти, участници в АФОН ‘2010 като административен и технически състав и като дискутанти в панелите (Силвия Георгиева, Милена Кирова, Ирина Георгиева) пренесоха духа и темите на АФОН ‘2010 на XII-ия конкурс за студентско научно творчество с национално участие, организиран и проведен от Бургаския свободен университет на 24.03.2011 г. Подготвиха групов доклад по тема от един от АФОН панелите – „Дигиталното поколение”, представиха го и получиха награда за групово участие. Очаква се публикация на доклада, студентите продължават да развиват професионалната си студентска мрежа.

     За нас осъществената среща на различните поколения в съвременната българска обществена наука бе съзнателно преследвана цел. Амбицията ни бе не просто да ги срещнем, но да ги поставим в работна среда заедно. И ето конкретните резултати в количествен израз:
в подготвителния етап на АФОН ‘2010 участват равноправно 2-ма млади и 4-ма утвърдени учени. Това е видно от списъка на членовете на Организационния комитет;
в реализаторския етап междупоколенческото съвместяване е осъществено на ниво модератори на панели и участници в панелни дискусии, както следва:
- модератори: общ брой 9 – от тях 1 млад учен, 8 утвърдени;
- панелисти: общ брой 23;
- участници: общ брой над 200 – от тях 23 млади учени; 76 утвърдени изследователи, експерти и хабилитирани преподаватели от български и чуждестранни институции; 10 докторанти и 122 студенти (бакалаври и магистри).

     Общо включилите се (модератори, панелисти, участници, административен и технически състав) в АФОН ‘2010 наброяват над 265 души (за справка виж Приложение 1: Участници по регистрация в присъствен лист и Приложение 5: Административен и технически състав).
     АФОН ‘2010 успя да формира още едно пространство на диалог и приемственост. Някак естествен изглеждаше мостът между научната, аналитико-методологическа и емпирично-изследователска платформи, заложени в АФОН ‘2010, както и мостът между педагогическата и преподавателска дейност като основна професионална мисия на участниците. Наблюденията ни след АФОН ‘2010, както и разговорите, които продължаваме да водим в професионалните си общности, показват все по-устойчива тенденция към пренос на съдържанието, изработено по време на дискусионните панели директно сред учебната аудитория. АФОН-тематиката обогатява лекционните курсове по дисциплините: Социология; Политически и социален маркетинг; Електорални изследвания; Медийна регулация; Основи на комуникациите; Управление на човешките ресурси; Международно управление на човешките ресурси; Икономика на труда; Световна икономика; България в европейското сътрудничество; Качествени методи в емпиричните изследвания и др. Организационната форма на АФОН ‘2010 е вече приложена в организацията на семинарни занятия по посочените и други дисциплини.


     3.3. По отношение на формата и организацията:

     Да се получи продуктивно съчетаване между фокусирани панелни дискусии и работни групи; лекции и представяне на високоавторитетни учени и експерти; представяне на интересни изследователски проекти, на международни научни мрежи и форми за научен обмен, на нови издания и книги.
     Организационно АФОН ‘2010 използва опита на съвременни научни форуми: преди всичко на Европейската научна асоциация (ESF), както и на Международната социологическа асоциация (ISA), Европейската асоциация за изследвания и образование по комуникации (ECREA), Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и техниката (COST).

     ПАНЕЛНА ДИСКУСИЯ по всяка тема
     АФОН ‘2010 се проведе не като конферентна поредица от доклади, презентации и съобщения, които често са със слаба връзка помежду си. Практиката показва, че при такъв традиционен подход рядко се стига до истинска колегиална и оживена дискусия, често не се задават въпроси, различното мнение и подход рядко си позволява да опонира „на място”. Така научните конференции най-често са място само за взаимно осведомяване кой, какво и как работи – колегиалната дискусия и общностното консолидиране остават само добро пожелание.
     АФОН ‘2010 постави ДИСКУСИЯТА в началото, превърна я в централна ос на форума. Това бе един УСПЕШЕН експеримент.
     В рамките на общата тема на форума се проведоха 6 тематични панела, тематично и съдържателно описани в подточка 3.1.
     Всеки тематичен панел бе организиран като съпоставка на поне 3 основни гледни точки – от перспективите на отделни обществени науки, на съответни парадигми, с различна дистанция от емпиричната практика или висотата на методологическа абстракция:
предварително във всеки тематичен панел бяха откроени 3-5 проблемни фокуса – към панелистите. Модераторът на всеки панел постави последователно съответни фокусни въпроси;
по всеки от тях говори всеки от панелистите (всеки в рамките на до 7 минути по всеки от фокусните въпроси);
при всеки следващ фокусен въпрос се ротираше последователността при говоренето на панелистите;
след говоренето по всеки от фокусните въпроси панелистите задаваха по 1 въпрос на своите 2-ма колеги – отговорите бяха в рамките на 1 минута;
след панелното последователно говорене по фокусните въпроси, към панелистите се задаваха конкретни въпроси – в рамките на до 2 минути; на тези въпроси панелистите отговарят веднага или в дискусионната панелна сесия;
в началото на дискусионната панелна сесия модераторът даваше възможност за допълнителни доклади, изказвания, презентации, съобщения – не повече от 5, всяко от тях за не повече от 7 минути;
след това се пристъпи към свободна дискусия – всяко изказване или задаване на въпроси в рамките на не повече от 3 минути; в хода на тази обща дискусия панелистите имаха възможност да отговорят на зададените им въпроси или да допълнят тезите си;
при закриване на тематичния панел модераторът представяше своето академично обобщение на колегиалната дискусия, очертаваше хоризонта на нейното продължение, даваше съответни организационни пояснения.

     Формата на АФОН е нетрадиционно структуриране на дискусията, което от своя страна предполага специална предварителна подготовка, изискваща важните неща да бъдат излагани извънредно лаконично. Непрекъснатото редуване на отделните панелисти даваше възможност – както на тях, така и на всички участници – пряко да съпоставят подходи и научни перспективи, аргументи и логика, както и веднага да погледнат на своите тези и аргументи през друга възможна призма. В този тип организиране на дискусия има доза интелектуална игра, което само по себе си е предизвикателство.

     ИНТЕЛЕКТУАЛНИ развлечения в кафе-паузите между панелите
     Всяка организационна форма за провеждане на научна проява има своите предимства, но и ограничения. Панелната тематична дискусия има като предимство интерактивността, динамиката в смяната на гледните точки, директното сблъскване на тези и позиции. Същевременно панелната тематична дискусия, особено когато е ограничена до две сесии по 90 минути и оптимално времево разпределена, не дава възможност за дълбочинно проблематизиране. За да компенсира това ограничение, АФОН ‘2010 предложи на участниците, които проявяват задълбочен интерес към темите и афинитет към многопластовия научен анализ, авторски студии и монографии на основните панелисти. Те бяха предварително публикувани в сайта на АФОН.
     В рамките на форума бе организиран ЩАНД за презентиране на АВТОРСКИ КНИГИ на основните панелисти и други автори в областта на обществените науки. По предварително съгласувани критерии, като: (1) дисциплинарна принадлежност към обществените науки; (2) съдържателна обвързаност с АФОН панелите; (3) иновативен подход – бяха подбрани и предложени над 20 нови книги, в които се оглежда и доразвива тематиката на АФОН ‘2010. Към изданията, предложени от „АФОН-книжарницата”, проявиха интерес всички участници в АФОН.
     АФОН-книжарницата уплътни тематично и аналитично панелните дискусии чрез асортимента, който предложи. Освен това щандът за книги бе практическо миниизложение на издателите на научна литература в България. Така затворихме цикъла на производство в науката: от индивидуалната идея, през колективното, колегиално сблъскване на тези и контратези в научната дискусия, до написването и издаването на научна и учебна литература.
     АФОН-книжарницата уплътни също и времето на участниците през кафе-паузите, като предложи съчетаване на приятното – почивката и чаша топло кафе сред колеги и приятели, с полезното – интригуващ разговор по някоя от книгите.
     Рискът от интелектуално претоварване, което може да бъде очаквано по време на научни форуми, бе релаксиран чрез организираната ФОТОИЗЛОЖБА на млади автори във фоайето пред конферентните зали. Тематиката на представените фотографии бе синхронна на Панел 6 – „Дигиталното поколение”. Целта бе да се акцентира върху младостта, неугасващата жизнена енергия, позитивната мотивация на днешното младо поколение, творческия подход. Чрез тази фотоизложба във фоайето пред конферентните зали бе създадена артистична и пластична среда, която безспорно допринесе за живото общуване между колегите, за формиране и удържане на приповдигнато настроение и оптимистичен импулс.


     3.4. По отношение на публичния образ на обществените науки:

     Да се привлече вниманието и ангажираността на медии, интелектуални среди, както и специално на студентите и младите учени в България.
     АФОН '2010 привлече вниманието на над 140 студенти и докторанти от 9 университета в България: Университет за национално и световно стопанство; СУ „Климент Охридски”; Нов български университет; Югозападен университет „Неофит Рилски”; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”; Технически университет – София; Университет за архитектура, строителство и градоустройство; ВСУ „Черноризец Храбър”. Те не просто заявиха участие, но присъстваха в залите и активно участваха в провежданите дискусии. Гласът на студентите се „чува” в стенограмите от панелите.
     АФОН ‘2010 бе среща и на младите учени в областта на обществените науки в България, в София и дори в УНСС. Любопитни бяха професионалните запознанствата на колеги от съседни катедри, които едва на АФОН ‘2010 успяха да се срещнат и да поговорят.
     АФОН ‘2010 успя да влезе и в дневния ред на българските медии, в дневния ред на обществения живот в България.
     Медиите на УНСС – сайт и „ВЕСТНИК на УНСС”, отразиха проведения научен форум. Това ни дава основание да смятаме, че АФОН ‘2010 е признато събитие в университетския календар.
     АФОН ‘2010 бе представен и в програма „ХОРИЗОНТ” на БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО. Това ни дава основание да мислим АФОН ‘2010 като събитие от обществен интерес, доколкото обществените медии по призвание и предопределение са длъжни да отразяват обществено значимите събития.
     Информационните агенции – „ФОКУС” и „КРОС”, също отразиха и разпространиха АФОН ‘2010 сред техните абонаментни мрежи.
     АФОН ‘2010 бе широко отразен от така нар. „НОВИ МЕДИИ” – интернет базирани медийни формати като сайтове, блогове, социални медии. Сред тях са студентският портал Diploma.bg, националният портал за докторанти Phdgate.bg, както и порталът за академичен обмен Cas.bg, които отразяваха събитието както в процеса на неговата подготовка, така и по време на реалното му провеждане. Интересът им към АФОН ‘2010 недвусмислено кореспондира с изпълнението на една от целите му – да стимулира интереса към другия, другите, колегите, да способства за поколенческо съвместяване в областта на обществените науки.
     АФОН ‘2010 влезе в университетските интернет форуми като тема за активни студентски дискусии. Публикуваните постове дават основание да считаме, че АФОН ‘2010 е оказал мобилизиращо въздействие върху най-младата академична аудитория – студентската, което беше една от поставените цели. Активността на студентите в разпространението на АФОН-идеята е видна и в начина, по който отразяват събитието в собствените си блогове или блоговете на техните студентски и младежки групи. АФОН стана тема и в личните блогове на учени и изследователи, които участваха в събитието. Тъй като повечето постове бяха направени след събитието, считаме това като безспорно доказателство за отзвука, който АФОН остави в научните и обществени среди.

     WWW.ACADEMIC-FORUM.EU
     Основен дял в присъствието на АФОН в интернет пространството има сайтът на АФОН, специално проектиран и изграден за нуждите на събитието. Освен задължителните информационни рубрики като идея, мисия, цел, форма, организация и участници, сайтът на АФОН бе замислен и продължава да се развива като интернет платформа за научен обмен в областта на обществените науки. Към днешна дата там са публикувани резюмета и основни публикации (текст) на членовете на Организационния комитет, модераторите, пане¬листите и някои от участниците в АФОН ‘2010. Предстои публикуване на сте¬ног¬рамите от проведените панелни дискусии – след авторска редакция от страна на панелистите и дискутантите. Също и презентациите, снимките и други мултимедийни продукти, произведени и използвани в АФОН. Ще бъдат публикувани статии или студии на панелистите и дискутантите, свързани с участието им в АФОН, ако те пожелаят това. По тематиката на панелите можем да пуб¬ли¬куваме в сайта и студии, статии, научни съобщения на други участници и колеги, след съответна положителна рецензия.
     В синхронно взаимодействие със сайта на АФОН бе регистрирана и Фейсбук група „Академичен форум за обществена наука”, чрез която поддържаме оперативна и гъвкава връзка с участниците и интересуващите се от АФОН.

     Медийният профил на АФОН ‘2010 се отличава с три основни характеристики:
     Първата – балансирано отразяване на АФОН от традиционни и нови медии, което показва жив обществен интерес към научно събитие с подобен характер. Предвид качествените и количествени характеристики на аудиторията на медиите, които отразиха АФОН, смятаме, че академичният форум успя да постигне широка обществена разпознаваемост, която рефлектира върху публичния образ на обществените науки като цяло и на УНСС като академична институция – дом на обществени науки.
     Втората – активното отразяване на АФОН от новите интернет базирани медии. По правило интернет медиите, социалните медии, се свързват с младите поколения, които бързо улавят новото и носят промяната. Това ни дава още едно потвърждение за интереса на младите към обществената наука и първия академичен форум за обществена наука в УНСС.
     Третата характеристика е по-скоро съдържателна, отнася се до начините на определяне на АФОН от медиите. Съдържателният анализ на публикуваните съобщения разкрива АФОН: като „нетрадиционен” научен форум, което бе една от целите на АФОН; като „дискусионен форум”, което точно улавя акцента върху диалога, споделянето и сътрудничеството в обществените науки, които се опитахме да поставим; като събитие с „различен поглед към науката”, което ще се стремим да утвърждаваме и в бъдеще.


     4. АФОН ‘2010: оценка за качественото равнище

     АФОН ‘2010 стана повече от успешен.
     95% от участниците са очевидно удовлетворени. Искат продължение на тази академична форма за диалог и колегиална мрежа. Имат желание и амбиция и по този начин да се впускат из дебрите на науката и знанието, да бъдат участници в такава нетрадиционна форма на провеждане на научен обмен, да „сверяват своя интелектуален и научен часовник”, да провокират любопитството си, да се заредят интелектуално и емоционално.
     Специално следва да се отбележи високата удовлетвореност сред СТУДЕНТИТЕ и докторантите. В два от панелите те бяха повече от учените, в останалите панели бяха достатъчно, за да се открои тяхното присъствие и участие. Участваха без проява на досада и формализъм, на каквито често сме свидетели при други академични конференции и форуми. В част от панелите задаваха интересни въпроси, имаше и отделни изказвания, подготвени бяха докторантски презентации.
     ГОСТИТЕ от други европейски страни бяха извънредно активни – участваха като панелисти, с изказвания и много реплики в 4 от тематичните панели.
     Бяха осъществени плодотворни срещи, част от тях резултираха в споразумения между участниците за съвместна работа в бъдещи национални и международни проекти, прояви и инициативи в областта на обществените науки.
     Работата и постигнатите резултати от организацията и провеждането на Първи академичен форум за обществена наука (АФОН ‘2010) ни дава основание и увереност, че действително поставихме основата на новата и нетрадиционна форма на провеждане на научна проява. В състояние сме да превърнем провеждането на ДИСКУСИОННИЯ форум в ТРАДИЦИЯ за Университета за национално и световно стопанство. По нов и интересен начин можем да съдействаме за актуален професионален диалог между поколенията в българската наука и съответните експерти от практиката.


     5. АФОН И ПРИОРИТЕТИТЕ за РАЗВИТИЕ на УНСС
       като водещ академичен и научноизследователски център


     Ролята на УНСС като организатор на АФОН е водеща. Във вътрешноинституционален план АФОН съдейства за развитието на направлението на обществените науки в УНСС. Провеждането на мероприятие с подобен характер и обхват утвърждава УНСС като лидираща образователна и научноизследователска институция в областта на обществените науки в България. Заявява също така и позицията на УНСС в европейското академично пространство. Характерът и организационният формат на АФОН утвърждават УНСС като иновативна научнообразователна институция, с висока степен на подготвеност и мотивация на творческия ресурс. Основание за това ни дават резултатите от АФОН ‘2010, способстващи бъдещата дейност на АФОН и развитието на УНСС като лидер в областта на обществените науки:
обособяване на общност на учените, ангажирани с обществени науки, с център УНСС, и популяризиране на публичния образ на общността;
мотивация на изявените студенти в последна степен на обучение да продължат образованието и професионалната си кариера в областта на обществените науки;
интегриране на младите учени и създаване на възможност за приемственост между поколенията в областта на обществените науки;
привличане интереса на бизнеса, политиката, НПО и медиите към проблематиката на обществените науки.

     АФОН ‘2010 събра редица водещи университети и научноизследователски институти на научен дискусионен форум с модерно лице. Предложи нова, провокативна форма за осмисляне на класическите проблеми на обществото в криза: миграцията и движението на хората, заетостта и изграждането на човешкия капитал, партийната география и международните отношения, младите поколения и информационните и комуникационни технологии на ХХІ в. Демонстрира висока организационна култура, административен капацитет, високотехнологична и удобна материална база. Всичко това, наред с естественото съвместяване и взаимо-действие между поколенията в АФОН, утвърждава публичния образ на УНСС като социално отговорен и модерен европейски университет в областта на обществените науки.


     6. Академичен форум за обществена наука в
       ПЕРСПЕКТИВА 2012


     Според първоначалната идея, вписана и в Договора за университетска научна проява (№ НИД 21.03 НП – 16/2009 г) АФОН, е „конферентна проява на обществените науки в България и Европа. При успех първия път може да се утвърди като регулярна проява, провеждана на две години”. Отчетът на Първи академичен форум за обществена наука ‘2010 и логиката на горния запис ни дават основание да впишем в плана за развитие провеждане на АФОН ‘2012. Още повече предвид очевидността и осезаемостта на потребността от научен диалог, интердисциплинарно осмисляне на горещи теми от съвременната наука и обществено развитие, взаимното стимулиране на професионалното самочувствие на българските учени и университетски преподаватели.
     До следващия АФОН ‘2012 предвиждаме:
серия от публични научни лекции на изявени в областта на обществените науки лектори от страната и чужбина;
тематични семинари и работни групи по инициатива на колегиални общности и мрежи от отделните обществени науки или научни колективи по отделни проблеми, процеси и прогнози;
презентационни прояви за популяризиране на дейността на научни институции и организации, учебни и изследователски програми, нови книги и библиографии, фондове и програми за научни изследвания, академични постижения на студенти, докторанти и млади учени;
доразвиване сайта на АФОН като динамичен форум на новоформираната колегиална мрежа.

     Предстои ни издаване на рецензиран сборник (електронен или хартиен носител) със статии и студии въз основа на изнесени лекции и доклади, който представя постигнатата интердисциплинарна концепция за осмисляне на темата на АФОН ‘2010 – „Глобализация и криза: социално-икономически проекции и предизвикателства”.
     Предвиждаме в сайта на АФОН да бъде регистрирано ОНЛАЙН СПИСАНИЕ ЗА АКАДЕМИЧНА ДИСКУСИЯ в областта на обществената наука – със съответна редакционна колегия, модел за научно рецензиране, защита на авторското право, основание за академично цитиране и ISSN номер. Планираме и издаване на СПИСАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА на хартиен носител, чиито броеве са фокусирани върху тематиката на панелите на АФОН.


     7. АФОН ‘2010 – БЛАГОДАРНОСТИ

     АФОН бе покана към всички, които чрез наука надскачат ежедневието, чрез диалог разтварят своите удобни професионални черупки, или ... просто имат любопитство да разберат другите, редом с тях, какво се опитват да правят. Покана не само към колегите ни с добре познати имена и високи звания в науката, но и към младите учени, към докторантите и студентите, към колегите от практиката и публичните институции.
     Организационният комитет благодари на УНСС за безрезервното доверие, за предоставената материална подкрепа и перфектното информационно-техническо осигуряване на мероприятието.
     Благодарим на всички участници и доброволци за отзивчивостта и вложеното желание да направим нещо полезно и обнадеждаващо.


     С УВАЖЕНИЕ И БЛАГОДАРНОСТ КЪМ ВСИЧКИ КОЛЕГИ,

     Проф. д.с.н. Михаил Мирчев


Към началото на документа