ОРГАНИЗАЦИЯ

ТЕМАТИЧНИ ПАНЕЛИ

     Начало >> Панел 4                                                                                Сподели    Група
АКАДЕМИЧЕН ФОРУМ ЗА ОБЩЕСТВЕНА НАУКА
София, 26-27 ноември 2010
"ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И КРИЗА: СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ
ПРОЕКЦИИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА"

ПАНЕЛ 4

"МИГРАЦИОННИ процеси
и интеграция на имигрантите"

27 ноември 2010
09.30-11.00 Първа сесия: Основни панелисти, въпроси, становища
11.30-13.00 Втора сесия: Обща дискусия, отговори, тези и аргументи
Стенограма - Панел 4

І. АКТУАЛНОСТ на проблематиката

     След края на Студената война Европа се изправя пред нови предизвикателства, сред които е и интензифицирането на миграционните потоци на континента. Увеличава се не само движението на хора в рамките на Европейския съюз (ЕС), но и миграционният натиск към държавите-членки от граждани на трети страни.
     Имиграцията не е ново явление за Европа, съществуват дългогодишни традиции и практики на съвместно съжителство с големи имигрантски общности в страни като Германия, Франция, Великобритания, Италия, Холандия, Белгия и др. В контекста на глобализацията и европейската интеграция обаче, миграцията се превръща в ключов политически, икономически и социален проблем. От една страна, самите мащаби на миграционните процеси отправят предизвикателства към европейските правителства и институции поради своя интензитет и специфични структурни трансформации. За периода от 1990 до 2009 г. броят на емигрантите в Европа е нараснал от около 50 млн. до близо 70 млн. души<1>. Европейският съюз се оформя като нов глобален притегателен център, наред с традиционните имигрантски дестинации като САЩ, Австралия, Канада и др.
     Към 1 януари 2008 г. броят на живеещите в ЕС чужденци е 30,8 млн. души, от които 19,5 млн. са граждани на трети страни. Делът на чуждите граждани в населението на 27-те държави-членки на ЕС се оценява на 6,2%<2>.
     Мигрантските движения от изток към запад и от юг към север оформят мощни потоци, които изменят (1) традиционните трудови пазари, (2) реакциите на приемащите и изпращащите държави, (3) поведението на бизнеса и социалните партньори, (4) структурата и дейността на специализираните институции. От друга страна, поставяният доскоро акцент върху социално-икономическите измерения на имиграцията се допълва от (5) глобалните рискове за сигурността – тероризъм, организирана престъпност, трафик на хора, оръжие, наркотици и т.н. Граждани и представители на политическите среди в ЕС изразяват нарастваща тревога и за (6) запазването на културната идентичност, (7) стабилността на икономическия и правовия ред, (8) съхраняването на ценностите на демокрацията и законността.
     Като реакция на тези динамични процеси на срещата на Европейския съвет в Тампере, Финландия (октомври 1999), лидерите на ЕС призовават към изработване на обща имиграционна политика, която да осигури и гарантира равни права и задължения на гражданите на трети страни. Хагската програма, приета от Европейския съвет през ноември 2004 г., подчертава необходимостта от приемането на общи основни принципи за интеграция на имигранти. В съответствие с Хагската програма, Съветът по правосъдие и вътрешни работи приема през ноември 2004 г. „Общи основни принципи за политика на интеграция на имигрантите в Европейския съюз“ (ООП), които очертават цялостен подход към интеграцията на имигранти в държавите-членки. В ООП се подчертава, че интеграцията е двустранен процес, изискващ участието както на имигрантите, така и на приемащите общества.

     В този контекст в настоящия панел АФОН ще бъдат обсъдени в широка интердисциплинарна и междуинституционална рамка предизвикателствата на миграционните процеси, включително и интеграцията на имигрантите от трети страни в Европейския съюз и в България.


ІІ. Тематичен ФОКУС

        
За да се фокусира дискусията се предлагат няколко основни въпроси-дилеми, които да се обсъдят от различни парадигмални, тематични и институционални гледни точки:

  1. Дилеми на икономиката: икономически ползи и/или икономически вреди от миграционните процеси за изпращащите и приемащите страни
  2. Дилеми на трудовия пазар: „отваряне” и/или „затваряне” на трудовите пазари на ЕС и България към имигранти
  3. Социо-културни дилеми: мултикултурни общества и толерантност към имигрантите и/или затварящи се национални идентичности и ксенофобия
  4. Дилеми на демографското развитие: миграционните процеси създават демографски проблеми и/или решават демографски проблеми (раждаемост, смъртност, демографски структури и т.н.)
  5. Дилеми на миграционната политика: ограничаване на миграционните процеси/притока на имигранти в ЕС и България и/или либерализиране приема на имигранти и интегрирането им в приемащите общества


ІІІ. МОДЕРАТОР, ПАНЕЛИСТИ, ДИСКУТАНТИ

Модератор: 
доц. д-р Андрей Нончев

Панелисти:                                         Възможни са промени

1. проф. д-р Кръстьо Петков, проф. д.с.н. Елка Тодорова (УНСС) – социологическата перспектива
2. ст.н.с. ІІ ст. Веселин Минчев (ИИ) – икономическата перспектива
3. доц. д-р Анна Кръстева (НБУ) – гражданската перспективаНоември 2010                               -------------------------------------
<1> United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2009). Trends in International Migrant Stock: The 2008 Revision (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2008)
<2> Eurostat, News Release: Population of foreign citizens in the EU27 in 2008, 184/2009  


 

Към началото на документа
Начало